روانشناختیمشاوره کنکور

تحلیل کنکور ۹۸ + سطح سوالات کنکور ۹۸ ریاضی و تجربی از نظر دشواری

تحلیل کنکور ۹۸ + سطح سوالات کنکور ۹۸ ریاضی و تجربی از نظر دشواری

تحلیل کنکور ۹۸

تحلیل کنکور ۹۸ و سطح سوالات کنکور ۹۸ ریاضی و تجربی از نظر دشواری و ساده بودن که این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند.

تحلیل کنکور 98 + سطح سوالات کنکور 98 ریاضی و تجربی از نظر دشواری
تحلیل کنکور ۹۸ + سطح سوالات کنکور ۹۸ ریاضی و تجربی از نظر دشواری

سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد.

این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی خود اعلام کرده اند.

کنکور ریاضی ۹۸ (نظام جدید)

۴۶ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۸ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۴ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۸ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۸ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۲۶ درصد از دانش آموز های امسال درس فیزیک را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فیزیک نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فیزیک در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۵ درصد از دانش آموز های امسال درس شیمی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس شیمی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس شیمی در مقایسه با پارسال ساده تر است

توجه داشته باشید که تا لحظه ی تنظیم این گزارش تعداد پاسخ دهندگان به نظرخواهی امسال ۷۴۹ نفر بوده است .

بیشتر بخوانید: دانلود دفترچه کنکور سراسری ۹۸ رشته ریاضی ۱۳ تیر ۹۸ + کلید کنکور ۹۸

کنکور ریاضی ۹۸ (نظام قدیم)

۵۴ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال ساده تر است

۵۰ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۴۳ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۴۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۴۲ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۳۷ درصد از دانش آموز های امسال درس فیزیک را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فیزیک نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فیزیک در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۳ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

تحلیل کنکور ۹۸

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۶ درصد از دانش آموز های امسال درس شیمی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس شیمی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس شیمی در مقایسه با پارسال ساده تر است

توجه داشته باشید که تا لحظه ی تنظیم این گزارش تعداد پاسخ دهندگان به نظرخواهی امسال ۱۱۰ نفر بوده است .

بیشتر بخوانید: زمان اعلام نتیجه اولیه کنکور ۹۸ و تاریخ دقیق انتخاب رشته کنکور ۹۸

کنکور انسانی ۹۸ (نظام جدید)

۶۰ درصد از دانش آموز های امسال درس علوم اجتماعی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۶۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس علوم اجتماعی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس علوم اجتماعی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۵۸ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۵۳ درصد از دانش آموز های امسال درس روان‌شناسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۳۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس روان‌شناسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس روان‌شناسی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۵۲ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی اختصاصی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی اختصاصی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است.

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی اختصاصی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۸ درصد از دانش آموز های امسال درس فلسفه‌ و منطق را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فلسفه‌ و منطق نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است.

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فلسفه‌ و منطق در مقایسه با پارسال ساده تر است

۴۵ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات اختصاصی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات اختصاصی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است.

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات اختصاصی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۸ درصد از دانش آموز های امسال درس اقتصاد را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس اقتصاد نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس اقتصاد در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۴ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۴ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۱ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۹ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است.

تحلیل کنکور ۹۸

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد.

۲۵ درصد از دانش آموز های امسال درس تاریخ و جغرافیا را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس تاریخ و جغرافیا نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس تاریخ و جغرافیا در مقایسه با پارسال ساده تر است.

گردآوری: سایت کنکور کنکورانه

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

برای مشاوره رایگان افزایش تراز کانونی و کنکور سراسری ۱۳۹۹

فقط کافیست عدد 1 را به شماره زیر ارسال کنید

۵۰۰۰۵۹۵۹۰۹۰

و یا تماس مستقیم با شماره مشاور مهندس وحیدیان

۰۹۳۰۹۱۷۸۶۱۱

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و نمونه برنامه برای شما ارسال خواهد شد

برچسب ها

کنکورانه

با مشاورین کنکوری سایت کنکورانه به بهترین نتیجه در کنکور بیاندیشید. مشاورین برتر کنکورانه بصورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات شما هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن