اخبار کنکور

لیست کامل حذفیات کنکور ۹۹ رشته تجربی ریاضی و انسانی نظام جدید و قدیم

لیست کامل حذفیات کنکور ۹۹ رشته تجربی ریاضی و انسانی نظام جدید و قدیم

لیست کامل حذفیات کنکور ۹۹

لیست کامل حذفیات کنکور ۹۹ رشته تجربی ریاضی و انسانی نظام جدید و قدیم در ادامه فهرست کامل حذفیات منابع آزمون سراسری سنجش کنکور ۱۳۹۹ آورده ام.

لیست کامل حذفیات کنکور 99 رشته تجربی ریاضی و انسانی نظام جدید و قدیم
لیست کامل حذفیات کنکور ۹۹ رشته تجربی ریاضی و انسانی نظام جدید و قدیم

هر ساله فهرست حذفیات کنکور سراسری قبل از برگزاری آزمون اعلام می شود که ما در این مقاله حذفیات دروس عمومی و اختصاصی رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، علوم و معارف اسلامی سال تحصیلی ۹۸ را ارائه می دهیم.

الف- دروس عمومی

نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی سال چاپ  قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آن ها سوال طرح گردد
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۵ ۱.آیات ابتدای هر درس و ترجمه آن۲.فعالیت های دارای علامت ستاره

۳.محتوای بخش های “بیشتر بدانیم” ، “پاسخ سوالات شما” ، “پیشنهاد” ، “دانش تکمیلی” ، “معرفی کتاب ، فیلم ” ، ” پاورقی ها” و برداشت ها

دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۶
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۷
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۵ ۱.آیات ابتدای هر درس و ترجمه آن۲.فعالیت های دارای علامت ستاره

۳.محتوای بخش های “بیشتر بدانیم” ، “پاسخ سوالات شما” ، “پیشنهاد” ، “دانش تکمیلی” ، “معرفی کتاب ، فیلم ” ، ” پاورقی ها” و برداشت ها

دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۶
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۷
عربی ، زبان ،قرآن ۲ ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۶ بخش “للمطالعه” صفحات ۸۱ و ۸۲
فارسی۱ ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۵ ۱.واج ، هجا۲. واج نگاری ، فرآیند های واجی

۳.نشانه های جمع و “ی” نکره از وابسته های پسین

۴.جابجایی و جهش ضمیر

فارسی۲ ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۶
فارسی۳ ۱۱۱۲۰۱ دوازدهم ۹۷

ب- دروس گروه علوم ریاضی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آن ها سوال طرح شود
ریاضی۱ ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۵ تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه ۱ ۱۱۰۲۱۳ یازدهم ۹۶
هندسه۲ ۱۱۱۲۱۳ دوازدهم ۹۷
هندسه۳ ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۷
حسابان۱ ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۶
حسابان۲ ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۷
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۷
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۶ ۱.تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

۲.از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۴

۳. تمرین شماره۱۱ صفحه ۱۲۷

فیزیک۱ ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۵ ۱.تاریخ علم ها، پانویس ها ،خوب است بدانیدها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند ،و نیز داده های مندرج در بعضی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آنها ضرورتی ندارد.۲.کلیه ی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس حاشیه نویس و … شده است.مانند: زیر نویس صفحه ۲۲ کتاب فیزیک ۳ رشته ریاضی – فیزیک که نوشته شده است ” آموزش سایر حالت های سقوط آزاد خارج از برنامه درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود.” یا در زیر نویس صفحه ۸۲ همان کتاب نوشته شده است”روابط و محاسبات مربوط به اثر دوپلر خارج از برنامه ی درسی است و نباید در ارزشیابی لحاظ شود.” و…
فیزیک۲ ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۶
فیزیک۳ ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۷
شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۵ ۱. داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل ، نمودار و جدول آمده است.۲.آیا میدانید ها ، پیوست ها ، پانویس ها ، تفکر نقادانه، تارنماها و واژه نامه ها

۳.کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گیرد.(طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست برای مثال در صفحه ۳۴ شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصر هارا به ۳۶ عنصر نخست جدول دوره ای محدود شده است.)

۴.معادله های شیمیایی

۵.نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۶
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۷

ج- دروس گروه علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آن ها سوال طراحی شود
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۶ مطالب مرتبط با حفظ اعداد جدول ها ، جمع آموزی اطلاعات ، بیشتر بدانید ، آشنایی با مفاخر علوم زمین ایران و جهان
ریاضی ۱ ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۵ تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی ۲ ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۶
ریاضی ۳ ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۷
زیست شناسی ۱ ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۵ ۱.مطالبی که با عنوان ((بیشتر بدانید)) و واژه شناسی در کتاب های زیست شناسی نو نگاشت ارائه شده اند.۲.طراحی سوالات عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست.

۳.طرح سوال از شکل هایی که در کتاب درسی ، غیر مجاز بودن طرح سوال در ذیل آن ها نوشته شده است. مانند صفحه ۲۴ زیست شناسی ۲

۴.طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست.

۵.آوردن واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون واژه ی معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن مجاز نیست.

زیست شناسی ۲ ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۶
زیست شناسی ۳ ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۷
فیزیک۱ ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۵ ۱.تاریخ علم ها ، پانویس ها ، خوب است بدانیدها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها ، پیوست ها ، واژه نامه ها ، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویرند ،و نیز داده های مندرج در بعضی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آنها ضرورتی ندارد.۲. کلیه ی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در کتاب ها زیر نویس حاشیه نویس و … شده است. مانند: زیرنویس صفحه۱۱کتاب فیزیک۳ رشته ی علوم تجربی که نوشته شده است((آموزش مسائلی که دانش آموزان رادر محاسبه ی ……))خارج از برنامه ی درسی این کتاب است و از آن ارزشیابی نشود ، یا زیر نویس صفحه ۱۱۵ همان کتاب نوشته شده است((آموزش محاسبه ی انرژی هسته….)) خارج از برنامه درسی این کتاب است و ارزشیابی از آن نباید انجام شود و …
فیزیک۲ ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۶
فیزیک۳ ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۷
شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۵ ۱.داده های صفحات دوم و سوم هر فصل که به صورت شکل ، نمودار و جدول آمده است.۲. آیا میدانید ها ، پیوست ها ، پانویس ها ، تفکر نقادانه ، تار نماها و واژه نامه ها

۳.کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادر ها زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرا گیرد.(طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست برای مثال در صفحه ۳۴ شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی عنصر ها به ۳۶ عنصر نخست جدول دوره ای محدود شده است.)

۴.معادله های شیمیایی

۵.نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها

شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۶
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۷

د- دروس گروه علوم انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آن ها سوال طراحی شود
ریاضی و آمار ۱ ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۵ تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار۲ ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۶
ریاضی و آمار۳ ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۷
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۵ قسمت های “برای مطالعه” ، فعالیت های “تحقیق کنید” ، “بحث کنید” ، “گفت و گو کنید” ، “بررسی کنید” ، “مقایسه کنید ” ، “گزارشی تهیه و ارائه کنید”.
عربی ، زبان قرآن۲ ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۶ بخش “للمطالبه” صفحات ۴۹ و ۵۰
جامعه شناسی ۱ ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۵ قسمت های “ببینیم و بدانیم”
جامعه شناسی ۲ ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۶
جامعه شناسی ۳ ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۷
جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۵ مطالب “بیشتر بدانیم” ، “بیندیشیم” ، “برای مطالعه ” ، “توضیحات و زیرنویس ها” ، “نقشه ها و مدل ها” ، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها ” و “واژه نامه های پیوست کتاب”
جغرافیای ۲ ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۶
جغرافیای ۳ ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۷
تاریخ۱ ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۵ ۱.مطالب “بیشتر بدانیم ها” و “یک توضیح ”۲. مطالب داخل جدول یا ترام های رنگی

۳.مطالب مندرج در نمودار های خط زمان ، نقشه ها و تصاویر تاریخی

۴.متن فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان “بررسی شواهد و مدارک”

تاریخ۲ ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۶
تاریخ۳ ۱۱۲۲۱۹ داوزدهم ۹۷
فلسفه۱ ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۶ پاورقی ها و تمام فعالیت های درون درس به جز تمرینات پایان هر درس
فلسفه۲ ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۷
منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۵ ۱.مطالب برای مطالعه ها۲.کادر های آبی ستاره دار

۳. فعالیت های واگرای درون کادر های آبی دروس با عناوین تطبیق صفحه۲۷ ، بیان نمونه ص ۳۰ ، ذکر نمونه ص۳۸ ، تفکر ص۳۹ ، یک مسابقه ص۴۳ ، ذکر نمونه ص۴۳ ، ذکر نمونه ص۴۵ ، یاد آوری ص۵۲ ، ذکر نمونه ص۵۵ ، مهارت ص۵۸ و ۵۹.

روان شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۶ ۱.برای مطالعه تمام دروس۲.پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب

۳.تصویر صفحه ۱۹ کتاب

ذ- دروس گروه علوم و معارف اسلامی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هایی از کتاب درسی که نباید از آن ها سوال طراحی شود
عربی ، زبان قرآن۱ ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۵ ۱.بخش های ستاره دار کتاب درسی( مانند قواعد و تمرینات )که برای مطالعه ی دانش آموزان است.۲.کلیه ی قواعد پاورقی
عربی ، زبان قرآن۲ ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۶
عربی ، زبان قرآن۳ ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۷

علاوه بر موارد ذکر شده در جداول زیر ، مطالب مندرج در کلیه ی دروس با عناوین ((بیشتر بدانید)) ، ((برای مطالعه )) ، ((مطالعه ی آزاد )) و پاورقی ها جزو مطالب حذفی هستند و در طراحی سوال منظور نمی شوند.

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی ۲ ( دین و زندگی ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ ۱ – فعالیت ها شامل:نمونه یابی در صفحه ۱۱_خود کاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸_مقایسه در صفحه ی ۹۱ _ ذکر نمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹ _تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱ _همفکری در صفحه ی ۱۲۸  _تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰ _بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و ۱۸۰

۲ – پیشنهاد ها در صفحات ۱۴ ، ۲۸ تا ۳۱ ،۴۱، ۵۹ ، ۶۷ ، ۷۵ ، ۸۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۴۳ ، ۱۵۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹

۳ – یاد آوری ها در صفحات ۱۴ ، ۲ تا ۳ ، ۱۰۱ تا ۱۱۱

۴ – شعر صفحه ی۱۵

۵ – پاورقی  های کتاب

۶ – ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷ –گام ها در صفحات ۲۷ ، ۴۷ ، ۹۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۳ ، ۱۴۲ ، ۱۵۸ ، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸ –بیشتربدانیم در صفحات ۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ، ۹۹ ،۱۲۰ تا ۱۲۲ ، ۱۴۱ تا ۱۴۲ ، ۱۵۳ تا ۱۵۷ ، ۱۷۱ تا ۱۷۲ ، ۱۸۵ تا ۱۸۶

۹ –مطالب نوشته شده در کادر آبی : صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا۴۰

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی ۳ ( دین و زندگی ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ ۱ – فعالیت ها شامل :بررسی در صفحات ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۲ ، ۱۷۶ ، ۱۹۰ ، ۲۰۲

جستجو در صفحه ی ۳۹

راه حل در صفحه ی ۱۹۲

شناسایی عوامل در صفحه ی ۲۰۳

تطبیق در صفحات ۴۲ ، ۴۴ ، ۸۸ ، ۱۳۹

خود ارزیابی در صفحات ۱۱۳ ، ۱۶۱ ، ۱۷۸

مقایسه در صفحه ی ۱۲۰

اندیشه در صفحه ی ۱۳۸

طبقه بندی در صفحه ی ۱۸۹

۲ –برای مطالعه ها :

در صفحات ۱۵ تا۱۶ ، ۲۸ تا ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۴ تا ۳۵ ، ۴۱ ، ۴۴ تا ۴۶ ، ۵۶ تا ۵۷  ،۶۵ تا ۶۶ ،۷۸ ،۹۰ تا ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۹ ، ۱۰۱ تا ۱۰۲ ، ۱۲۰ تا ۱۲۱ ، ۱۲۶ تا ۱۲۹  ،۱۴۰، ۱۵۰ ،۱۶۲ تا ۱۶۳ ، ۱۷۴ ، ۱۸۱ تا ۱۸۲  ، ۱۹۲ تا ۱۹۵ ،۲۰۵ ، ۲۰۷ تا ۲۱۲

۳ –پیشنهاد ها :

در صفحات ۳۵ ، ۴۷ ، ۵۷ ،۷۲ ،۹۳ ، ۱۰۶ ، ۱۱۵ ، ۱۳۱ ،۱۴۱ ،۱۶۵ ،۱۸۳ ، ۱۹۵

۴ –گام ها :

درصفحات ۱۸ ، ۷۱ ، ۱۰۷ ، ۱۳۰ ، ۱۵۱ ،۱۶۶ ،۲۰۶

۵ –یاد آوری ها : در صفحات ۶ تا ۷ ، ۱۵۴ ، ۱۶۸ تا ۱۶۹

۶ –ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷ –پاورقی ها

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی (دین و زندگی) ۱/۲۸۵ پیش دانشگاهی ۹۶ فعالیت ها شامل :بررسی در صفحات ۲۸ ، ۵۱ ، ۵۹ ، ۶۱ ، ۷۲ ، ۹۶

برنامه ریزی در صفحه ی ۶۲

پیشنهاد در صفحه ی ۲۰ ، ۲۹ ، ۴۰ ،۷۷ ،۸۸

ذکر نمونه ها در صفحه ی ۴۷

خود ارزیابی در صفحات ۳۴   ، ۶۹ ، ۳۶ ، ۷۳

هم اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸

مقایسه در صفحه ۳۳

پیام آیات در صفحه ی ۲۴

یاد آوری در صفحه ی ۳

۲ –برای مطالعه :

در صفحات ۱۰ تا۱۲ ، ۱۹ تا ۲۰ ، ۵۳ تا ۵۴ ، ۶۳ ، ۷۵تا ۷۶ ، ۹۷ ، ۹۵ تا ۹۸  ، ۹۹ تا ۱۰۲ ، ۱۱۰ تا ۱۳۸

۳ –ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

۴- پاورقی ها

۵- کتاب نامه

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۴ مطالب بیشتر بدانید ، آزمایش کنید. نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های عالی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۵
شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی ۹۶
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم) ۱/۲۳۱ دوم ۹۴ از بخش های بیشتر بدانید ، جدول ها ،پانویس صفحات و پیوست های کتاب طراحی سوال مجاز نیست
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم) ۱/۲۶۱ سوم ۹۵
زیست شناسی ۲/۲۹۰ پیش دانشگاهی ۹۶
آمار و مدل سازی علوم ریاضی ۳/۲۳۴ دوم ۹۴ فصل هشتم
آمار و مدل سازی علوم تجربی ۵/۲۵۸ سوم ۹۵ فصل هشتم
نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۳ طراحی سوالات از قسمت های مطالعات آزاد ،پیوست ها ، آونگ های مخروطی ، حرکت های دورانی در سطح قائم که سال هاست از کتاب حذف شده است ، زندگی نامه ها ، سرگذشت دانشمندان
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه(علوم تجربی) ۳/۲۵۶ سوم ۹۵
فیزیک ۳ و آزمایشگاه(ریاضی و فیزیک) ۴/۲۵۶ سوم ۹۵
فیزیک (ریاضی) ۲/۲۹۳ پیش دانشگاهی ۹۶
فیزیک (تجربی) ۱/۲۸۸ پیش دانشگاهی ۹۶
نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی ۲ کلیه ی رشته ها(به استثنای رشته ی ادبیات و علوم انسانی) ۱/۲۲۴ دوم ۹۴ بخشهای الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ضلال الدعاء حذف است.حذف تمامی متون تحت عنوان ((کیف))در هر ده درس کتاب

حذف مبحث اسماء خمسه

مبحث   »أشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ« ( جایگاه صفت در ترکیب اضافی )

حذف مبحث تطابق عدد و معدود

عربی ۲ رشته ی ادبیات و علوم انسانی ۲/۲۲۴ دوم ۹۴  در بخش های  األضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه  فقط از آن دسته از کلمات و عبارات می توان استفاده کرد که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند ، از اهداف آموزشی کتاب عربی نیستند.
نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی ۳ کلیه ی رشته ها(به استثنای رشته ی ادبیات و علوم انسانی) ۱/۲۵۴ سوم ۹۵ نوع تقسیم حال ((حال فعلیه و اسمیه))مبحث ((واو حالیه))/مبحث(ماضی + ماضی =ماضی بعید یا ماضی ساده )و (ماضی + مضارع =ماضی استمراری)

نقش ((حال )) بودن کلمه ی ((وَحدَهُ))

اصطلاح مستثنی مفرغ

فعل مضاعف

اسماء خمسه

پاورقی درباره ی نکره مقصوده بون (أیّ) و (أیّه)

بحث توابع (عطف بیان و صفت)

حذف متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدالثانی و بعد مرور زمن معتلات مزید

فعل استثنائی  ( رأی، یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن)

معتلات مجهول مانند :  قیلَ، یُـقالُ ؛

اعراب تقدیری اسم مختومبه ضمیر متکلم  ی  مانند، نعمتی

تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال

تشخیص حروف اصلی در معتلات

ذکر نوع مفعول مطلق در(( أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اهللِ، مَعاذَ اهللِ…))

حفظ اشعار موجود در کتاب

نکته های صفحه ی ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ی ۶۲ )

متن داستانی خانواده ی آقای مجدی

واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند .

بخش ملحقات در انتهای کتاب نیز حذف است.

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحظات
عربی رشته ادبیات و علوم انسانی ۱/۳۱۶ پیش دانشگاهی ۹۶  با توجه به حذف نون تاکید لذا طرح سوال از آن در کنکور خلاف است.ملحقات جمع سالم حذف است.

طرح سوال مترادف و متضاد باید منحصرا از تمرینات کتاب باشد.

کلیه ی پاورقی ها از اهداف طرح سوال کتاب نیست.

درس ۸ ص۶۷ بخش قواعد دو سطر ((و قد یکون العامل اسما…))تا ((بغیرالحق)) حذف شده است ،لذا طراحی سوال از این مبحث  در کنکور خلاف است.

 

عربی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی ۲/۲۵۴ سوم ۹۵ بخش های  الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاءتشخیص نوع اعلال

تشخیص ماقبل اعلال

تشخیص حروف اصلی در معتلات

ذکر نوع مفعول مطلق در.((أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اهللِ، مَعاذَ اهللِ..))؛ به عنوان نمونه : درس ۷ صفحه ی ۷۹ بخش کارگاه شماره ی۳ ((کلمه ی کثیرا گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا میکند.))حذف شده ، لذا طراحی سوال از این مباحث در کنکور خلاف است.

حفظ اشعار موجود در کتاب

واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

بخش ملحقات در انتهای کتاب

گردآوری: کنکورانه

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]

برای مشاوره رایگان افزایش تراز کانونی و کنکور سراسری ۱۳۹۹

فقط کافیست عدد 1 را به شماره زیر ارسال کنید

۵۰۰۰۵۹۵۹۰۹۰

و یا تماس مستقیم با شماره مشاور مهندس وحیدیان

۰۹۳۰۹۱۷۸۶۱۱

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و نمونه برنامه برای شما ارسال خواهد شد

برچسب ها

کنکورانه

با مشاورین کنکوری سایت کنکورانه به بهترین نتیجه در کنکور بیاندیشید. مشاورین برتر کنکورانه بصورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات شما هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن